Site logo
Description

ONS GESKIEDENIS

In 2006 het die gemeentes Heuwelkruin en Heuwelsig in gesprek getree oor die nuwe ontwikkeling langs Frans Kleynhansweg wat vandag as die Woodland Hills Wildlife Estate bekend staan. Heuwelsig het die gebied vir bedieningsdoeleindes aan Heuwelkruin aangebied. Dit sou impliseer dat Heuwelkruin volle verantwoordelikheid vir die gemeente-bediening in die gebied neem. Heuwelkruin het Woodland Hills as bedieningsgebied tydens ‘n Kerkraadsvergadering op 2 Augustus 2006 aanvaar. Ds Anton Meiring is gevra om met hierdie bediening die leiding te neem en die nodige strukture te ontwikkel.

Die eerste geestelike leiers wat in hierdie gebied diens gedoen het was Arnu Badenhorst (ouderling) en Magda Frey (diaken). Baba van den Bergh, ‘n wykslid, het ook met sekere take gehelp. Die eerste wyksbraai is op 19 November 2006 gehou en by hierdie geleentheid is Johan Lombard (ouderling) en Bert Swiegers (diaken) as kerkraadslede aangewys. Die eerste blokvergadering is op 20 Junie 2007 gehou – reeds met 12 dienende geestelike leiers.

In Woodland Hills het God vroeg reeds ‘n visie vir nuwe bedieningsmoontlikhede geskep. Die bedieninge is dienooreenkomstig uitgebrei en aangepas. Aanvanklik is die nuwe bedieningsbenaderings en -beginsels in Woodland Hills getoets waarna dit in die hele Heuwelkruin gemeente geïmplementeer is. Dit behels onder andere dat die kerk aan die gemeente teruggegee word. Elke lidmaat behoort verantwoordelikheid te aanvaar vir hul eie verlossing, geestelike groei, diensbaarheid en dankbaarheid teenoor God. Die rol van die ouderling en diaken soos tradisioneel gesien, is meer in ooreenstemming met die Bybel gebring. Die ampte vervul nou die rol van geestelike leiers wat die behoeftes en die beskikbare gawes van die gemeente moet identifisseer en bestuur. Die lidmate is in hul amp herstel en word opgeroep om deurentyd met God te praat en te verstaan wat die wil van die Here vir hulle en vir die gemeente is. Die gawes van die Gees soos aan elkeen uitgedeel, vind nou die ruimte om God te dien en Hom te verheerlik.

Op Sondag 9 September 2007 is die eerste Oopdeur-erediens in Woodland Hills gehou. 280 mense het in ‘n groot wit markiestent bymekaar gekom om God te loof en te aanbid. Dit was duidelik dat Jesus Christus in Woodland Hills wil woon en werk.

Vervolgens is daar maandeliks (somer en winter) eredienste onder die parkeerafdak of in die sitkamer van Hillandale Care aangebied. Die inwoners het dit toegewyd bygewoon en alle eredienste is tweetalig aangebied. Tydens hierdie eredienste het kore opgetree, talle kinders en een volwassene is gedoop en sangdienste is aangebied. Bybelstudie- en omgeegroepe het ook spontaan ontstaan.

Op Sondag 12 Oktober 2008 is die Gemeeskapsentrum op kleurryke wyse ingewy. Die inwyding is deur 475 persone bygewoon. Die Heuwelkruin Kerkraad het ‘n groot finansiële bydrae gemaak om die oorspronklik beplande saal te vergroot. Hulle het ook ‘n 10 jaar huurkontrak met Woodland Hills onderteken vir die gebruik van die Gemeenskapsaal vir onder andere weeklikse eredienste. Mettertyd is die nodige toerusting vir gebruik in die eredienste aangekoop.

In Januarie 2009 het die gemeente met die aanbied van katkisasie-klasse vir die skoolgaande jeug begin. ‘n Span entoesiastiese leiers het na vore getree om die kinders te kom leer. Jeug-aande is aangebied en besoeke is aan Hillandale Care gebring en terdeë geniet.

Daar was gou ‘n gees van omgee en liefde. Lidmate het verskeie addisionele skenkings gemaak ten einde die eredienste te laat vlot. Teen September 2010 was daar reeds 530 lidmate. Mense kan as vriende van die gemeente aansluit sonder om hul lidmaatskap by hul oorspronklike gemeentes op te gee.

Die snelgroeiende en snelveranderende omgewing het meegebring dat besluite vinnig geneem moes word. Ons staan dankbaar teenoor die geestelike leiers en hul gades vir die tyd wat hulle afgestaan het om die groot aantal vergaderings wat gehou is ten einde die nodige besluite te kon neem, by te woon. ‘n Wonderlike gees van aanbidding en toewyding bestaan onder hierdie leiers en hulle gades.

Op Sondag 25 Julie 2010 het die geestelike leiers van Woodland Hills bymekaar gekom om die optimale benutting van die bedieninge te bespreek. Die gedagte rondom die stigting van ‘n selfstandige gemeente het sterk na vore gekom. Na ‘n intensiewe ondersoek, soos deur die Kerkorde vereis, het die kerkraad van Heuwelkruin op 13 September 2010 besluit op die stigting van ‘n selfstandige gemeente te Woodland Hills.

Op Vrydag 17 September 2010 het die geestelike leiers van Woodland Hills en hul gades die “nuwe” gemeente se verskillende bedieninge geïdentifiseer, nl. Reklame en Kommunikasie, Erediens, Blokbediening, Administrasie en Finansies, Mannebediening, Jeugbediening en Vrouebediening.

Op Sondag 31 Oktober 2010 het die gemeente afgestig en vorm nou ‘n selfstandige gemeente met die naam Woodland Hills NG Gemeenskapskerk. Die naam dui op die volgende:

Woodland Hills – die geografiese ligging

NG of Nederduits Gereformeerd – die kerkverband en die belydenisgrondslag

Gemeenskap – die roeping wat die gemeente van God ontvang het. Die roeping strek wyer as die geografiese ligging van Woodland Hills Wildlife Estate. Enige persoon is welkom om deel van hierdie gemeente en sy aktiwiteite te wees.

Location
  • 8 Steenboksirkel Straat, Woodlands Hills Wildlife Estate, Bloemfontein, 9301, South Africa

Categories
Contact business

    Contact Form

      • No comments yet.
      • Add a review